• <nav id="sq4u2"><strong id="sq4u2"></strong></nav>
 • 2020年股東常會

  股東會性質 常會
  股東會日期 2020-06-18
  已發行股份總數 1,191,820,589
  出席股東股份總數 918,822,526
  出席股數占全部已發行股數比率 77.09%
  議案表決情形
  項次 議案 表決權數及比率 決議
  1 108年度營業報告書及財務報表案 贊成權數          874,795,218權              95.21% 通過原議案內容
  反對權數                   20,666權                0.00%
  棄權權數            44,006,642權                4.79%
  無效權數                            0權                0.00%
  2 108年度盈餘分派案 贊成權數          876,048,179權              95.35% 通過原議案內容
  反對權數                   35,166權                0.00%
  棄權權數            42,739,181權                4.65%
  無效權數                            0權                0.00%
  3 解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案 贊成權數          783,385,183權              85.26% 通過原議案內容
  反對權數                 165,470權                0.02%
  棄權權數          135,271,873權              14.72%
  無效權數                            0權                0.00%
  董事選舉
  序號 職稱 中文姓名 英文姓名 當選權數
  1 董事 吳 健 Charles C.Wu 901,649,297權
  2 董事 彭 楷 賢 K.S. Peng 659,409,272權
  3 董事 江 培 琨 P.K. Chiang 716,753,084權
  4 董事 吳 柏 毅 P.Y. Wu 717,206,418權
  5 董事 吳 彭 弘 P.H Wu 657,955,055權
  6 董事 長治投資(股)公司
  法人代表:陳嘉懃
  Chang Zhi holdings Ltd. Sign and on behalf of: Andrew Chen 659,451,871權
  7 獨立董事 黃 同 圳 Tung Chun Huang 695,830,791權
  8 獨立董事 邱 慈 觀 Tzu Kuan Chiu 697,428,607權
  9 獨立董事 劉 騰 凌 Teng Ling Liu 696,590,563權
   
  ?
  扑克王app官方下载二维码